TYTUŁ PROJEKTU:

„Rozbudowa floty budowlanej oraz zakup wyników badań w celu podniesienia konkurencyjności firmy na rynku krajowym”

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku
budowlanym oraz wprowadzenie nowych usług poprzez rozbudowę floty maszynowej.
Przedsięwzięcie wiąże się bezpośrednio z wprowadzeniem na rynek nowych technologii w zakresie budownictwa drogowego opartych zarówno na innowacjach produktowych jak i rozwiązaniach proekologicznych.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo Mazowieckie, Wólka Mińska, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu – 2 551 020,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 2 074 000,00 PLN
Kwota dofinansowanie – 748 714,00 PLN

Pobierz szczegóły projektu: RPMA.01.05.00-14-351/13TYTUŁ PROJEKTU:

Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług w obszarze ekologicznego drogownictwa budowlanego

CEL PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych, będących wynikiem nawiązanej współpracy ze sferą naukową oraz dotychczasowej działalności wnioskodawcy w obszarze B+R.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo Mazowieckie, Powiat Płoński, Gmina Płońsk

Całkowita wartość projektu – 9 274 200,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 7 540 000,00 PLN
Kwota dofinansowanie – 3 996 200,00 PLN

Pobierz szczegóły projektu: RPMA.03.03.00-14-7793/17TYTUŁ PROJEKTU:

„Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym”
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Uzyskanie konkurencyjnej pozycji firmy na rynku budownictwa drogowego poprzez opracowanie autorskiej gamy produktów opartych na nowej technologii budowy podbudów drogowych z wykorzystaniem alternatywnego spoiwa uzupełnionego w materiał wsadowy pochodzący z recyklingu.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Powiat Grodziski, Gmina Żabia Wola

Całkowita wartość projektu – 5 638 180,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 4 997 000,00 PLN
Kwota dofinansowanie – 3 590 850,00 PLN

Efektem realizacji projektu będzie następujący rezultat:
Wprowadzenie 1 innowacji procesowej

Pobierz szczegóły projektu: RPMA.01.02.00-14-9429/17