TYTUŁ PROJEKTU:

„Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług w obszarze ekologicznego drogownictwa budowalnego”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „ Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności Impression Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych będących wynikiem współpracy ze sferą naukową oraz dotychczasowej działalności spółki w obszarze B+R. Dzięki wdrożeniu wyników prac badawczych zostaną wprowadzone nowe autorskie rozwiązania technologiczne w zakresie budowy i modernizacji dróg.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Powiat i gmina Płońsk

Całkowita wartość projektu-9 236 070,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne – 7 509 000,00 PLN

Kwota dofinansowanie – 3 979 770,00 PLN

Efektem realizacji projektu będą następujące rezultaty:

  • Wprowadzenie 1 innowacji procesowej
  • Wprowadzenie 3 innowacji produktowych
  • Wdrożenie 2 wyników prac B+R
  • Wzrost zatrudnienia o 3 pracowników
  • Osiągnięcie przychodów w wysokości 1 048 320,00 PLN ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.