Stabilizacja gruntu/kruszywa to proces technologiczny polegający na rozdrobnieniu istniejącego gruntu i dokładnym wymieszaniu go, przy optymalnej wilgotności ze spoiwem hydraulicznym w celu osiągnięcia wymaganych parametrów wytrzymałościowych.

Technologia stabilizacji umożliwia wykonanie:

 • ulepszonego podłoża gruntowego,
 • podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy podbudowy, o mniejszej nośności)
 • podbudowy zasadniczej (górnej warstwy podbudowy, o większej nośności)

WYKONUJEMY:

 • stabilizację cementem
 • stabilizację wapnem
 • stabilizację spoiwami (Stabigrunt. Lipidur, Tefra)
 • stabilizację popiołami

STABILIZACJA NA MIEJSCU (IN SITU)

Proces stabilizacji na miejscu polega na:

 • przygotowaniu podłoża gruntowego (wyrównaniu do rzędnych wysokościowych oraz spulchnieniu),
 • rozłożeniu spoiwa,
 • wymieszaniu, przy pomocy recyklera WR 2000, gruntu ze spoiwem wraz z dozowaniem wody w celu osiągnięcia jednorodnej mieszanki,
 • wstępnemu zagęszczeniu warstwy przy pomocy walca z wibracją,
 • wyrównaniu powierzchni podłoża do wymaganych rzędnych i spadków przy pomocy równiarki
 • ostatecznemu zagęszczeniu warstwy przy użyciu walcy stalowych i ogumionych,
 • pielęgnacja stabilizacji w okresie dojrzewania np. przez zraszanie wodą.

Podstawową zaletą stabilizacji na miejscu jest uzyskanie pożądanych parametrów takich jak: nośność, wytrzymałość czy mrozoodporność, bez konieczności wykonywania wymiany gruntów, co pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów transportu oraz przynoszeniu dużych oszczędności dla projektów.

STABILIZACJA W WYTWÓRNI STACJONARNEJ (IN PLACE)

Fazy wykonania stabilizacji w wytwórni stacjonarnej:

 • rozłożenie węzła produkcyjnego na placu składowym materiałów,
 • dozowanie i mieszanie poszczególnych składników (kruszywo, cement, woda) według zaprojektowanej recepty laboratoryjnej. Dozowanie odbywa się automatycznie wg recepty poprzez zaprogramowanie procesów sterujących w urządzeniu WIRTGEN KMA,
 • załadunek i transport wytworzonej mieszanki w miejsce wbudowania,
 • wbudowanie dostarczonej mieszanki przy użyciu równiarki lub rozkładarki oraz wyprofilowanie powierzchni warstwy do wymaganych rzędnych i spadków,
 • zagęszczenie rozłożonej i wyprofilowanej mieszanki przy użyciu walcy stalowo-gumowych z wibracją oraz ogumionych,
 • pielęgnacja i utrzymanie wykonanej warstwy w stanie wilgotności optymalnej poprzez polewanie wodą.

Zalety stabilizacji w mieszarce stacjonarnej KMA:

 • dokładne i jednorodne wymieszanie wszystkich składników mieszanki,
 • duża wydajność robót (220 ton/h – KMA 220),
 • relatywnie/stosunkowo duża nośność i wytrzymałość mieszanki.