TYTUŁ PROJEKTU:

„Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym”
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Uzyskanie konkurencyjnej pozycji firmy na rynku budownictwa drogowego poprzez opracowanie autorskiej gamy produktów opartych na nowej technologii budowy podbudów drogowych z wykorzystaniem alternatywnego spoiwa uzupełnionego w materiał wsadowy pochodzący z recyklingu.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Powiat Grodziski, Gmina Żabia Wola

Całkowita wartość projektu – 5 638 180,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 4 997 000,00 PLN
Kwota dofinansowanie – 3 590 850,00 PLN
Efektem realizacji projektu będzie następujący rezultat:
Wprowadzenie 1 innowacji procesowej