DO GÓRY

REMIKSING "na gorąco"

Rozróżniamy dwa podstawowe procesy:

1. remiksing

2. remiksing plus.

 

Uproszczoną formą remiksingu jest reforming, uproszczoną formą remiksingu plus jest repaving.

 

1. Proces remiksingu polega na:

• wgłębnemu podgrzaniu istniejącej nawierzchni promieniowaniem podczerwonym,

• spulchnieniu „na gorąco”zwykle 3-4 cm warstwy wierzchniej (bez uszkodzenia struktury granulometrycznej istniejącego w niej kruszywa)

• dodaniu do spulchnionego materiału uzupełniającego miesznaki mineralno-bitumicznej

• wymieszaniu tak uzyskanej mieszanki,

• rozłożeniu jej i odpowiednim zagęszczeniu.

 

 

2. Proces remiksingu plus na:

• rozsypaniu kruszywa doziarniającego (w technice repavingu rezygnuje się z doziarnienia),

• podgrzaniu istniejącej nawierzchni,

• spulchnieniu "na gorąco" warstwy wierzchniej z równoczesnym zebraniem kruszywa doziarniającego,

• mieszaniu tak uzyskanej mieszanki,

• rozłożeniu jej i wstępnym zagęszczeniu,

• rozłożeniu cienkiej, nowej warstwy ścieralnej zwykle o grubości 1-2 cm,

• odpowiednim zagęszczeniu obydwu ułożonych warstw.

 

Wszystkie wymienione wyżej techniki umożliwiają wykonanie remontu w jednym cyklu przy użyciu: podgrzewaczy, remiksera i zestawu walców.

 

Korzyści z remiksingu

1.Kompleksowa metoda remontu nawierzchni w jednym procesie roboczym.

2.Szybki postęp robót bez konieczności wyłączania z ruchu remontowanych odcinków.

3.Minimalizacja nakładów na surowce, transport, energię.

4.Trwałe połączenie 'Na gorąco" spoin dłużnych.