DO GÓRY

STABILIZACJA GRUNTU/KRUSZYWA

Stabilizacja gruntu/kruszywa to proces technologiczny polegający na rozdrobnieniu istniejącego gruntu i dokładnym wymieszaniu go, przy optymalnej wilgotności ze spoiwem hydraulicznym w celu osiągnięcia wymaganych parametrów wytrzymałościowych. 

 

Technologia stabilizacji umożliwia wykonanie:

• ulepszonego podłoża gruntowego,

• podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy podbudowy, o mniejszej nośności)

• podbudowy zasadniczej (górnej warstwy podbudowy, o większej nośności) 

 

WYKONUJEMY:

• stabilizację cementem

• stabilizację wapnem

• stabilizację spoiwami (Stabigrunt. Lipidur, Tefra)

• stabilizację popiołami

 

STABILIZACJA NA MIEJSCU (IN SITU)

Proces stabilizacji na miejscu polega na:

• przygotowaniu podłoża gruntowego (wyrównaniu do rzędnych wysokościowych oraz spulchnieniu),

• rozłożeniu spoiwa,

• wymieszaniu, przy pomocy recyklera WR 2000, gruntu ze spoiwem wraz z dozowaniem wody w celu osiągnięcia jednorodnej mieszanki,

• wstępnemu zagęszczeniu warstwy przy pomocy walca z wibracją,

• wyrównaniu powierzchni podłoża do wymaganych rzędnych i spadków przy pomocy równiarki

• ostatecznemu zagęszczeniu warstwy przy użyciu walcy stalowych i ogumionych,

• pielęgnacja stabilizacji w okresie dojrzewania np. przez zraszanie wodą.

Podstawową zaletą stabilizacji na miejscu jest uzyskanie pożądanych parametrów takich jak: nośność, wytrzymałość czy mrozoodporność, bez konieczności wykonywania wymiany gruntów, co pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów transportu oraz przynoszeniu dużych oszczędności dla projektów.

 

STABILIZACJA W WYTWÓRNI STACJONARNEJ (IN PLACE)

Fazy wykonania stabilizacji w wytwórni stacjonarnej:

• rozłożenie węzła produkcyjnego na placu składowym materiałów,

• dozowanie i mieszanie poszczególnych składników (kruszywo, cement, woda) według zaprojektowanej recepty laboratoryjnej. Dozowanie odbywa się automatycznie wg recepty poprzez zaprogramowanie procesów sterujących w urządzeniu WIRTGEN KMA,

• załadunek i transport wytworzonej mieszanki w miejsce wbudowania,

• wbudowanie dostarczonej mieszanki przy użyciu równiarki lub rozkładarki oraz wyprofilowanie powierzchni warstwy do wymaganych rzędnych i spadków,

• zagęszczenie rozłożonej i wyprofilowanej mieszanki przy użyciu walcy stalowo-gumowych z wibracją oraz ogumionych,

• pielęgnacja i utrzymanie wykonanej warstwy w stanie wilgotności optymalnej poprzez polewanie wodą.

 

Zalety stabilizacji w mieszarce stacjonarnej KMA:

- dokładne i jednorodne wymieszanie wszystkich składników mieszanki,

- duża wydajność robót (220 ton/h – KMA 220),

- relatywnie/stosunkowo duża nośność i wytrzymałość mieszanki.