DO GÓRY

 

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie dotyczące realizacji działań związanych z promocją projektu pn.” Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług w obszarze ekologicznego drogownictwa budowalnego”, do 15 marca 2018 r. do godz. 16:00 wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą pod względem ceny okazała się oferta złożona przez firmę 44 Wojciech Krasnodębski z siedzibą przy ul. Bratkowa 2D, 05-826 Opypy.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Impression Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na realizacji działań związanych z promocją projektu pn.” Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług w obszarze ekologicznego drogownictwa budowalnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „ Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   

Niniejsze zamówienie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego podlegającego pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są działania promocyjne, których zakres będzie obejmował następujące usługi:

1.    Wykonanie 2 tablic informacyjnych. Każda z tablic powinna posiadać następujące parametry:

a.      wymiary: 80x120 cm,

b.      tworzywo: dibond,

c.      treść oraz logotypy umieszczone na tablicy powinny zostać zabezpieczone w sposób, który umożliwi ich trwałość przez okres trwania projektu tj. do 30 września 2018 r.,

d.      treść oraz logotypy na tablicy powinny być czytelne z odległości ,

e.     koszt usługi powinien uwzględniać wywiercenie otworów, które umożliwią ich przytwierdzenie do ogrodzenia.

2.    Wykonanie 2 tablic pamiątkowych, z czego:

a.      1 tablica powinna posiadać wymiary: 80 cmx120 cm:

·       tworzywo: dibond

·       treść oraz logotypy umieszczone na niej powinny zostać zabezpieczone w sposób, który umożliwi ich trwałość przez okres 3 lat,

·       treść oraz logotypy na tablicy powinny być czytelne z odległości,

b.      1 tablica powinna posiadać wymiary: 29,7 cmx42 cm:

·       tworzywo: pleksi przezroczyste

·       koszt usługi powinien uwzględniać montaż tablicy wewnątrz budynku na ścianie,

Treść oraz logotypy do zamieszczenia na tablicach zostaną opracowane i przekazane przez Impression Sp. z o.o.

3.    Wykonanie 10 naklejek informacyjnych. Każda z naklejek powinna posiadać następujące parametry:

a.      wymiary: 21 cmx 29,7 cm,

b.      powinna być wykonana z trwałego i odpornego materiału na warunki atmosferyczne przez okres 3 lat,

c.      każda z naklejek powinna posiadać możliwość łatwego i szybkiego montażu na maszynach, np. za pośrednictwem kleju.

4.    Projekt, skład, wydruk  oraz dostawa broszur informacyjnych o następujących parametrach:

a.      przygotowanie 2 projektów graficznych

b.      format 25 cm x 18 cm,

c.      okładka: okładka 4 strony

d.      liczba stron wewnątrz broszury: 4 strony

e.      materiał: kreda, mat, gramatura 250 g,

f.       druk 4/4, lakier punktowy

g.      ilość: 100 sztuk

Treść, zdjęcia oraz logotypy do zamieszczenia na broszurach zostaną opracowane i przekazane przez Impression Sp. z o.o.

5.      Rozbudowa strony www.impression.biz.pl wraz z podstronami, optymalizacja i pozycjonowanie:

a)  opracowanie mapy serwisu i układu strony głównej wraz z podstronami oraz systemu nawigacji dostępnego także dla urządzeń mobilnych obsługiwanych bez myszy oraz touchpada

b)   przedstawienie projektów wizualizacji strony startowej oraz 2 poziomów podstron. Strona w polskiej wersji językowej

c)  przeredagowanie tekstów funkcjonujących na dotychczasowej stronie www.impression.biz.pl w kierunku większej czytelności i użyteczności dla odbiorców i dostosowania do nowego układu informacji

d)    użycia  technologii tworzenia strony pozwalającej na prostą, przejrzystą i przyjazną nawigację dla użytkownika (także dla niewidomych), przy użyciu oprogramowania Open Source i prostego systemu CMS lub CSS, XHTML.

e)  umożliwienie funkcjonalności: tworzenie linków, wstawianie plików do pobrania, wstawianie grafik, możliwość podglądu strony przed publikacją, wstawianie tabel, tworzenie wyliczeń, edytowanie kodu html, formatowanie tekstu

f)     umożliwienie przeglądania przez dowolne najpopularniejsze przeglądarki i ich nowe wersje, bez instalowania dodatkowego oprogramowania

g)    umożliwienie szybkiego ładowanie, nie dłużej niż 3 sekundy, strony główna i podstrony o wadze nie większej niż 150 kB

h)    umożliwienie Zamawiającemu łatwą aktualizację treści oraz zamieszczania plików bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług

i)      zaopatrzenie wszystkich podstron serwisu w unikalny adres URL zbudowany w sposób przyjazny wyszukiwarkom zewnętrznym

j)    mapy stron zostaną zgłoszone przez Wykonawcę do wyszukiwarek: Google

k)    Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym sporządzi listę 7 optymalnych haseł/słów kluczowych do pozycjonowania oraz doradzi najlepsze narzędzie pozycjonowania

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Terminy realizacji poszczególnych usług wymienionych w pkt. 1-5 zostaną ustalone w toku współpracy pomiędzy Impression Sp.  z o.o. a Wykonawcą i zrealizowane nie później niż do 30 września 2018 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Ofertę należy złożyć do  15 marca 2018 r. do godz. 16:00 poprzez Załącznik nr 1, stanowiący formularz ofertowy:

a.     w formie elektronicznejna adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub

b.   na adres Impression Sp. z o.o. ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

2.      Oferty złożone na dokumencie innym niż Załącznik nr 1 oraz złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

KRYTERIUM OCENY OFERT

1.      Kryteria – cena - waga kryterium -100%.  Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, przy czym 1% = 1 pkt.

2.      Ocena ofert zostanie dokonana za pomocą wzoru: (cena minimalna/cena ofertyx100) x 100 %.

3.      Impression Sp. z o.o. wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. która otrzyma sumarycznie najwięcej punktów.

4.      Impression Sp. z o.o. nie przewiduje możliwości składania przez Oferenta ofert częściowych.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji dot. zapytania udziela Ewa Dulewicz pod numerem telefonu
 695 555 268 oraz adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Warszawa, dnia 6 marca 2018 r.                                                        Jacek Witt- Prezes Zarządu